Chat with us, powered by LiveChat

Regulering av crowdfunding

Lånebasert crowdfunding er regulert finansiell virksomhet. Det finnes likevel ikke en egen lov om lånebasert crowdfunding i Norge. Regulering av crowdfunding-plattformer kan variere avhengig av forretningsmodell og innretning på låneformidling, oppgjør, risiko- og kredittmodell. Eiendom For Alle sin virksomhet krever derfor ulike tillatelser med lovhjemmel i finansforetaksloven og tilhørende forskrifter og rundskriv. Nedenfor følger en redegjørelse for hvilken virksomhet Eiendom For Alle driver, og hvordan denne er regulert. Eiendom For Alle sin virksomhet omfatter låneformidling.

Meldeplikt som låneformidler

En låneformidler er en uavhengig mellommann som har som oppgave å formidle kontakt mellom låntaker og långiver og legge til rette for at de kan forhandler seg frem til en låneavtale. Låneformidleren skal ivareta både långivers og låntakers interesser, jf. finansforetaksloven § 2-18 annet ledd og finansavtaleloven §§ 76 og 77.

Låneformidling er en meldepliktig virksomhet og alle virksomheter som skal drive låneformidling skal sende melding til Finanstilsynet før drift kan starte. Eiendom For Alle har sendt melding til Finanstilsynet med utfyllende opplysninger om vår virksomhet som låneformidler, jf.finansforetaksloven § 2-18 første ledd.

På Eiendom For Alle sin plattform inngås låneavtalen mellom långiver og låntaker. Eiendom For Alle tilbyr kundene å benytte seg av standardavtaler, men er ikke part i avtalene. Som låneformidler kan ikke Eiendom For Alle låne ut egne midler eller påta seg noen risiko for tap i lånene som formidles.

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Den sentrale loven for å avdekke og motarbeide hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og terrorfinansiering er hvitvaskingsloven.
Loven innebærer en rekke forpliktelser som Eiendom For Alle er pålagt å etterleve. Foretaket pålegges blant annet plikter knyttet til:

  • Identitetskontroll ved etablering av kundeforhold
  • Registrering og oppbevaring av opplysninger om kunder, kunderelasjonens formål og pengenes opprinnelse
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikt løpende og ved mistenkelige transaksjoner
  • Interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner

I tillegg til loven er det gitt utdypende regler i hvitvaskingsforskriften.

Begrensninger på utlån

Å yte lån for egen regning betraktes i utgangspunktet som finansieringsvirksomhet, jf. finansforetaksloven § 2-1 annet ledd.
Långivere som yter lån gjennom en låneformidler/låneplattform, kan anses å drive konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet hvis ikke finansieringen faller inn under unntaket i finansforetaksloven § 2-1 tredje ledd bokstav (f) om finansiering i enkeltstående tilfeller.

Eiendom For Alle sin forretningsmodell baserer seg på at investorene på plattformen ikke driver konsesjonspliktig virksomhet. Samtidig vil det være en skjønnsmessig vurdering om en investors samlede aktivitet utgjør konsesjonspliktig virksomhet.

Finanstilsynet har i sin forvaltningspraksis lagt til grunn en restriktiv norm for hva slags utlånsvirksomhet som anses som enkeltstående tilfeller og dermed faller utenfor konsesjonsplikten. Det er derfor Eiendom For Alle sitt ansvar som låneformidler å påse at vi ikke medvirker til at investorene på plattformen i realiteten driver konsesjonspliktig virksomhet.
Eiendom For Alle vil derfor løpende vurdere behovet for ytterligere begrensninger av investorenes utlån, og vil ved behov foreta en helhetsvurdering av investorenes samlede aktivitet.

Sentrale lover og forskrifter

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-04-10-17

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-03-06-11

Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-09-1502

Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering m.v. (hvitvaskingsforskriften):
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-03-13-302

Rundskriv 10/2017: Lånebasert folkefinansiering (crowdfunding) – en veiledning om låneformidling:
https://www.finanstilsynet.no/contentassets/02f8b13090054db99bf685ce7f9818fe/lanebasert-folkefinansiering-crowdfunding–en-veiledning-om-laneformidling-pdf.pdf

Lukk meny