Chat with us, powered by LiveChat

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene gjelder for alle kunder på Eiendom For Alle sin plattform og av Eiendom For Alle sine tjenester. Vilkårene gjelder for både låntaker og investor.

  1. DEFINISJONER

1.1 Følgende definisjoner av ord og uttrykk gjelder for disse Vilkårene:

«Aksjepantavtale» betyr avtale om pant i aksjer avgitt av Låntakers aksjonærer til fordel for Garantisten som sikkerhet for det regresskrav Garantisten som måtte få mot Låntaker dersom Garantisten dekker Låntakers forpliktelser under Låneavtalen.
«Angrerettloven» betyr lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale.
«Avdrag» betyr, for Lån som ikke er tatt opp som avdragsfritt, det beløp som tilsvarer den del av Lånet som skal betales av Låntaker ved hver Betalingsdag, som spesifisert i Låneavtalen.
«Avdragsfrihet» betyr Låntakers rett til å utsette betaling av Avdrag på en Betalingsdato opptil 3 terminer i løpet av Lånets løpetid.
«Avtaler» betyr (i) Vilkårene, (ii) Kundeavtale Investor, (iii) Kundeavtale Låntaker, (iv) Låneavtale, (v) Gjeldsbrev, og (vi) alle andre avtaler som inngås mellom Investor, Låntaker, Garantister og tredjemenn.
«Bankdag» betyr den dag som norske banker kan gjennomføre valutatransaksjoner og som også er åpningsdag for Norges Banks oppgjørssystem (NBO).
«Bankdagkonvensjonen» innebærer at dersom en Betalingsdag, Forfallsdag eller annen betalingsdato ikke er en Bankdag gjennomføres betalingen på første Bankdag etter betalingsdatoen.
«Bankkonto» betyr konto i norsk bank som tilhører og som er registrert på Kunden og som oppgitt til Eiendom For Alle i forbindelse med registrering av kundeforhold på Plattformen.
«Betalingsdag» betyr de Bankdager som Terminbeløpet forfaller til betaling og som spesifisert i Lånetilbudet og Låneavtalen.
«Erklæring om Kausjonsansvar» betyr Garantistens erklæring om kausjonsansvar som selvskyldner som er påskrevet Gjeldsbrevet, og som utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a).
«Forfallsdag» betyr den dag alle forpliktelsene i henhold til Låneavtalen, eller tilknyttede dokumenter skal gjøres opp, og som fastsettes særskilt i Låneavtalen. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjonen.
«Forsinkelsesrenteloven» betyr lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
«Forskrift om forsinkelsesrenter mv.» betyr forskrift av 22. juni 2017 nr. 915 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.
«Garantist» betyr en tredjepart som er Kunde, men ikke forbruker, og som avgir Erklæring om Kausjonsansvar, hvor vedkommende garanterer for Låntakers betalingsforpliktelser under den aktuelle Låneavtalen.
«Gjeldsbrev» betyr omsetningsgjeldsbrev avgitt av Låntaker, og hvis aktuelt med påskrevet Erklæring om Kausjonsansvar, og som utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav (a).
«Gjeldsbrevbeløpet» betyr det beløp Låntaker, og hvis aktuelt Garantisten, erklærer å være skyldig i Gjeldsbrevet, og som skal samsvare med Lånet Låntaker får utbetalt av Investorene på utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen.
«Hvitvaskingsforskriften» betyr forskrift av 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
«Hvitvaskingsloven» betyr lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
«Inkassoloven» betyr lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.
«Investor» betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde og har til hensikt å gi, eller har gitt, et Lån til Låntaker.
«Kunde» betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg på Plattformen, aksepterer Vilkårene og som får sitt kundeforhold godkjent av Eiendom For Alle.
«Kundeavtale Investor» betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som ønsker å opptre som Investor før deltakelse i en Tegningsrunde skjer, og som regulerer forholdet mellom Investor og Eiendom For Alle.
«Kundeavtale Låntaker» betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som ønsker å opptre som Låntaker før Lånesøknaden publiseres på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, og som regulerer forholdet mellom en Låntaker og Eiendom For Alle.
«Kundeavtalene» betyr Kundeavtale Låntaker og Kundeavtale Investor når disse omtales samlet.
«Lån» betyr lån av penger i norske kroner fra en eller flere Investorer til Låntaker som gis via en Tegningsrunde på Plattformen og som spesifisert i den konkrete Låneavtalen.
«Låneandel» betyr den enkelte Investors låneandel i Lånet til Låntaker, som maksimalt tilsvarer Investors Tegninger summert under en Tegningsrunde.
«Låneavtale» betyr den låneavtalen som inngås mellom en Låntaker og en Investor for den respektive Investors Låneandel i et Lån til Låntaker Tegnet under en Tegningsrunde på Plattformen.
«Lånebeløp» betyr det lånebeløp som Låntaker ønsker å låne og som fremgår av Lånetilbudet publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, dog slik at Lånetilbudet aldri kan være lavere enn NOK 50 000.
«Lånetilbud» betyr den ferdigutfylte Malen for Lånetilbudet som Låntaker har bekreftet og som representerer Låntakers tilbud til Investorene om å Tegne seg for en Låneandel i det aktuelle Lånet, og som vil bli publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde.
«Låntaker» betyr en juridisk person eller næringsdrivende gjennom et enkeltmannsforetak, som er Kunde og har til hensikt å ta opp, eller har tatt opp, et Lån fra en eller flere Investorer.
«Mal for Aksjepantavtale» betyr den mal for Aksjepantavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som kan benyttes som mal for den Aksjepantavtale som skal inngås mellom Låntakers aksjonærer og Garantisten.
«Mal for Gjeldsbrev» betyr den mal for Gjeldsbrev og Erklæring om Kausjonsansvar som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for det Gjeldsbrevet og eventuelt den Erklæringen om Kausjonsansvar som skal avgis.
«Mal for Låneavtale» betyr den mal for låneavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for den Låneavtale som skal inngås mellom Låntaker og Investor.
«Mal for Lånetilbud» betyr den mal for lånetilbud som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som Låntaker skal benytte seg av ved utformingen av sin lånesøknad og som Eiendom For Alle vil bistå med å utforme før Låntaker bekrefter innholdet.
«Minste Lånebeløp» betyr det beløp som er 20 % lavere enn Lånebeløpet og som Låntaker forplikter seg til å akseptere dersom Lånebeløpet ikke er fulltegnet etter Tegningsrunden.
«Eiendom For Alle» betyr Eiendom For Alle AS, et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer 919 424 591 og med forretningsadresse i Fornebuveien 40, 1366 Lysaker.
«Oppdatert Lånebeløp» betyr det nye lånebeløpet som Låntaker, i tråd med Vilkårene, har justert Lånetilbudet med, dog slik at dette aldri kan være lavere enn Minste Lånebeløp.
«Personopplysningsloven» betyr lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
«Plattform» betyr Eiendom For Alle sin hjemmeside www.eiendomforalle.no og tilhørende digitale tjenester, en skybasert plattform for lånebasert crowdfunding.
«Politiske Eksponerte Personer» betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 15, 3. ledd og Hvitvaskingsforskriften § 11.
«Prisliste» betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på Plattformen for gebyrer eller kostnader som Eiendom For Alle kan kreve av Kunden i forbindelse med Tjenesten.
«Reelle Rettighetshavere» betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2, 1.ledd nr. 3.
«Rente» betyr den rente som fastsettes av Eiendom For Alle for Lånet og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.
«Sikkerhet» betyr de sikkerheter Låntaker har tilbudt seg å stille og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.
«Tegning» betyr Investors bindende aksept om å låne ut en Låneandel til Låntaker på de vilkår som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen i forbindelse med en Tegningsrunde.
«Tegningsrunde» betyr den prosessen som igangsettes på Plattformen i det en Låntaker ønsker å publisere et Lånetilbud, og som inviterer Investorer til å Tegne Låneandeler i det aktuelle Lånet.
«Terminbeløpet» betyr summen av de Renter og, så fremt Lånet ikke er tatt opp avdragsfritt, Avdrag som Låntaker skal betale til Investor hver Betalingsdag (eller som justert når Låntaker gjør bruk av Avdragsfriheten) og Forfallsdag og som fastsettes i Låneavtalen.
«Tjenesten» betyr de tjenester som tilbys av Eiendom For Alle og som fremgår av Vilkårenes punkt 5.1.
«Tvangsfullbyrdelsesloven» betyr lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse.

1.2 Enhver henvisning til lov eller forskrift skal forstås som henvisning også til senere endringer av disse og til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som trer inn i stedet for, disse.

  1. VILKÅRENE

2.1 Gyldighet
Vilkårene godkjennes av Kunden i forbindelse med den enkeltes registrering som Kunde på Plattformen. Kunden vil deretter være bundet av Vilkårene inntil kundeforholdet opphører eller annet avtales særskilt med Eiendom For Alle.

2.2 Ansvarsforhold
Ansvarsforholdet mellom Eiendom For Alle (som leverandør av Tjenesten) og Kunden reguleres av disse Vilkårene sammen med Kundeavtalene.

  1. KUNDEFORHOLD MM.

3.1 Søknad om kundeforhold
Enhver juridisk eller fysisk person kan søke om å bli Kunde på Plattformen.

3.1.1 Bekreftelser
Ved søknad om å bli Kunde på Plattformen bekrefter Kunden at:
(a) så fremt Kunden er en juridisk person:
   (i) Kunden er registrert med norsk organisasjonsnummer,
   (ii) representanten som handler på Kundens vegne er 18 år eller eldre, myndig og har nødvendig representasjonskompetanse for de handlinger den foretar seg på vegne av Kunden,
   (iii) virksomheten er under fortsatt drift og Kunden har ingen informasjon som tilsier at dette vil endre seg,
   (iv) Kunden ikke er konkurs, og
   (v) Eiendom For Alle kan innhente eksterne opplysninger om styremedlemmer, Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,
(b) så fremt Investor er en fysisk person:
   (i) Investor har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, er 18 år eller eldre og myndig,
(c) Kunden er kunde og har Bankkonto i bank underlagt tilsyn av Finanstilsynet og at Bankkontoen er registrert i Kundens eget navn,
(d) Kunden har gyldig norsk BankID,
(e) Kunden ikke er skattepliktig til USA eller andre land utenfor EU/EØS,
(f) Kunden handler for seg selv,
(g) Kunden er innforstått med at Eiendom For Alle ikke tilbyr finansiell rådgivning og at informasjon som Eiendom For Alle gir eller publiserer, slik som, men ikke begrenset til kreditt- og risikovurderinger, ikke skal anses som råd eller anbefalinger,
(h) Kunden er innforstått med at Eiendom For Alle benytter seg av en tredjepart i forbindelse med kredittvurdering av Kunden og at Eiendom For Alle benytter informasjonen som mottas til å bl.a. sette Renten for Lånet og at kredittscoren vil bli publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde,
(i) Kunden er innforstått med at Eiendom For Alle sin rolle kun er å tilrettelegge for Tjenesten og at Eiendom For Alle dermed ikke vil være part i noen Låneavtale, Gjeldsbrev eller lignende ut over å opptre som låneformidler,
(j) Kunden er innforstått med at Eiendom For Alle ikke er ansvarlig for Låntakers Lån eller forpliktelser under Låneavtalen eller en eventuell tredjeparts forpliktelser for Låntakers forpliktelser.
(k) Kunden har opplyst Eiendom For Alle om Kundens utlånsvirksomhet utenfor plattformen, herunder samtlige utlånte beløp og antall utestående lån,
(l) Kunden har opplyst Eiendom For Alle om eventuelle Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,
(m) transaksjoner som gjennomføres via Plattformen ikke innebærer hvitvasking eller terrorfinansiering,
(n) all informasjon som gis Eiendom For Alle er korrekt, sannferdig og nøyaktig,
(o) Kunden ikke er underlagt begrensninger med hensyn til å inngå Avtalene som følge av eksisterende forpliktelser eller andre forhold,
(p) Kunden vil gi Eiendom For Alle de opplysninger som Eiendom For Alle behøver for å oppfylle sine plikter etter lov og forskrift, og
(q) Kunden oppfyller de krav som er stillet i Avtalene for å inngå Avtalene.

3.1.2 Samtykke
Ved søknad om å bli Kunde på Plattformen og så lenge kundeforholdet vedvarer, samtykker Kunden til at:
(a) all kommunikasjon med Eiendom For Alle, eller andre parter skjer elektronisk via Plattformen,
(b) Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller andre forpliktende handlinger skjer elektronisk ved benyttelse av Kundens Bank-ID eller ved å klikke på «aksepter» eller tilsvarende melding som kommer opp inne på Plattformen, med mindre annet ikke nevnes særskilt i Avtalene,
(c) Eiendom For Alle, eller tredjeparter Eiendom For Alle måtte benytte seg av, utfører identitetskontroll og løpende hvitvaskingskontroll samt oppbevarer nødvendige dokumenter i tråd med Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften,
(d) Eiendom For Alle kan opptre som låneformidler for Kunden,
(f) Eiendom For Alle kan kreve gebyrer og andre kostnader for utførelsen av Tjenesten i tråd med Prislisten tilgjengelig på Plattformen,
(g) Kunden selv er ansvarlig for anvendelsen av Plattformen, Tjenesten og for de beslutninger de tar,
(h) Gjeldsbrevet signeres av Låntaker, og hvis aktuelt Garantisten, uten å angi Gjeldsbrevbeløpet,
(i) Eiendom For Alle, ved mottak av originalt signert Gjeldsbrev, fyller inn Gjeldsbrevbeløpet, likevel slik at Eiendom For Alle aldri kan fylle inn et beløp som overstiger Lånebeløpet eller det Oppdaterte Lånebeløpet uten Låntakers, og hvis aktuelt Garantistens, forhåndssamtykke,
(j) Låntaker, under Lån som er tatt opp avdragsfritt, har rett til å betale Lånets hovedstol samlet på Forfallsdatoen, likevel slik at Renter skal betales løpende hver Betalingsdag,
(k) Låntaker under ethvert Lån som ikke er tatt opp avdragsfritt, har rett til å benytte seg av Avdragsfriheten slik det fremgår av Låneavtalen, og at Forfallsdatoen forskyves med det korresponderende antall terminer som Avdragsfriheten benyttes for og til den aktuelle dag som spesifisert i Låneavtalen,
(l) Eiendom For Alle har rett til å oppdatere nedbetalingsplanen for Lånet inne på Plattformen dersom Låntaker benytter seg av Avdragsfriheten, eller dersom Låntaker justerer Lånet,
(m) Eiendom For Alle har rett til, uten innhenting av ytterligere samtykke fra Kunden, å sende krav som er vesentlig misligholdt under den aktuelle Avtalen til inndriving via et inkassobyrå i tråd med punkt 5.1.5 og Avtalene for øvrig,
(n) Eiendom For Alle rapporterer til relevante offentlige myndigheter den informasjon de er pliktig til å rapportere som Kunden har gitt via Plattformen og som er tilgjengelig for Eiendom For Alle, og
(o) Eiendom For Alle har rett til å publisere spørsmål og svar som Kunden har stillet og svar på samme, og eventuelt foreta nødvendige tilpasninger eller endringer i teksten dersom Eiendom For Alle finner det nødvendig. Samtykket kan ikke trekkes tilbake og gjelder så lenge kundeforholdet varer, og/eller så lenge Kunden er part i en verserende Avtale.

3.2 Godkjenning av kundeforhold
Før Eiendom For Alle godkjenner et kundeforhold skal følgende kontroller foretas:
(a) Identitets og hvitvaskingskontroll iht. punkt 3.2.1.
(b) Kredittvurdering iht. punkt 3.2.2.

3.2.1 Identitets- og hvitvaskingskontroll
Eiendom For Alle er etter Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften pålagt å treffe forebyggende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og skal dermed selv, eller ved bistand av tredjeparter, bl.a. gjennomføre identitets- og kundekontroll, identifisere eventuelle Politiske Eksponerte Personer og Reelle Rettighetshavere, samt foreta løpende undersøkelser av transaksjoner som finner sted. Opplysningene Eiendom For Alle får vil bli lagret i tråd med Hvitvaskingslovens § 22.

3.2.1.1 Kontroll av Kundens identitet
Ved etablering av kundeforhold må Kunden (eller Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person) oppgi navn, fødsels- og personnummer/d-nummer/organisasjonsnummer, adresse og formålet med kundeforholdet.
For juridiske personer skal det i tillegg oppgis organisasjonsform, stiftelsestidspunkt, daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson.
For å bekrefte opplysningene og identifisere seg selv må Kunden/Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person, benytte seg av Bank-ID.

3.2.1.2 Kontroll av Reelle Rettighetshavere
Ved etablering av kundeforholdet må Kunden oppgi informasjon om eventuelle Reelle Rettighetshavere til Eiendom For Alle. For fysiske personer vil dette normalt være Kunden selv. For juridiske personer kan Reell Rettighetshaver være flere ledd oppover i eierrekken.

For å dokumentere eventuelle Reelle Rettighetshavere hos juridiske personer skal Kunden fremlegge kopi av aksjeeierboken eller andre elektroniske oversikter som bekrefter eierforholdene slik at eventuelle Reelle Rettighetshavere kan identifiseres.

3.2.1.3 Kontroll av Politiske Eksponerte Personer
En Kunde skal informere Eiendom For Alle om hvorvidt Kunden eller dens familiemedlemmer, Reelle Rettighetshavere eller en som representerer Kunden, er å anse som Politisk Eksponert Person. Videre skal Kunden informere Eiendom For Alle om opprinnelsen til eventuelle Politiske Eksponerte Personers formue og den kapital som inngår i en eventuell transaksjon. Eiendom For Alle skal også selv foreta nødvendige undersøkelser for dette formål.

3.2.2 Kredittvurdering
I forbindelse med Låntakers utarbeidelse av et Lånetilbud vil Eiendom For Alle ved hjelp av tredjeparter innhente en kredittvurdering og kredittscore på Låntaker. Investorer vil også bli kredittvurdert av tredjeparter Eiendom For Alle måtte benytte seg av for dette formål.

3.3 Nekting av kundeforhold
Eiendom For Alle har rett til å avslå forespørsler om kundeforhold på Plattformen uavhengig av hvilken grunn som påberopes, herunder, men ikke begrenset til:
(a) at Kundens bekreftelser som avgis etter punkt 3.1 ikke er oppfylt,
(b) at Kunden synes å ha gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger i søknaden, eller
(c) at Kunden synes å representere en uakseptabel risiko for Eiendom For Alle eller andre Kunder.

3.4 Kundeforholdet

3.4.1 Ansvar
Kunden er ansvarlig for:
(a) egen bruk av Tjenesten og Plattformen,
(b) at alle opplysninger avgitt Eiendom For Alle i forbindelse med registrering av kundeforhold og ved bruk av Tjenesten, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold (utover det vesentlige) med hensyn til vurderingen av om kundeforhold skal tillates,
(c) å oppbevare brukerinformasjon, samt innloggingsdetaljer på en måte som sikrer at uvedkommende ikke kommer i besittelse av slik informasjon,
(d) tap, skade, krav og andre kostnader som Eiendom For Alle eller dens avtaleparter påføres som følge av brudd på Vilkårene og Kundeavtalene eller annen hensynsløs atferd, og
(e) det tap som påføres Kunden selv, Eiendom For Alle eller annen tredjepart som følge av at utenforstående anvender Kundens brukerinformasjon for tilgang til Plattformen og Tjenesten.

3.4.2 Varslingsplikt
Kunden plikter å varsle Eiendom For Alle innen rimelig tid (hensett forholdet) via Plattformen dersom:
(a) Kunden ønsker å opptre som långiver også utenfor Plattformen,
(b) Kunden handler for en annens regning,
(c) det er mistanke om at noen har fått tilgang til Kundens brukerinformasjon til Plattformen eller dens Bank-ID,
(d) informasjon gitt Eiendom For Alle endres i perioden kundeforholdet vedvarer, og/eller
(e) Kunden oppdager en feilaktig eller urettmessig betaling.

3.4.3 Rettigheter ved kundeforholdet
Kundenes rettigheter ved kundeforholdet er begrenset til å dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, herunder å yte eller søke om Lån. Øvrige rettigheter, herunder rettigheter til Plattformen og dens innhold tilfaller Eiendom For Alle alene.

3.4.4 Gebyrer og kostnader
Eiendom For Alle kan kreve gebyrer og dekning av andre kostnader for Tjenesten som tilbys Kunden. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig på Plattformen og kan ensidig endres av Eiendom For Alle uten forutgående varsel i tråd med punkt 9. Endringer i Prislisten vil ikke påvirke verserende Avtaler, herunder Lånetilbud eller Tegnede Låneandeler.

3.5 Behandling av personopplysninger
Eiendom For Alle er ansvarlig for at personopplysninger som innhentes av Eiendom For Alle, eller annen tredjepart på oppdrag for Eiendom For Alle, behandles i tråd med gjeldende regelverk. Ved å akseptere disse Vilkårene samtykker Kunden til at:
(a) Eiendom For Alle behandler Kundens personopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning,
(b) Eiendom For Alle gir de nødvendige personopplysninger til sine underleverandører som Eiendom For Alle måtte benytte for å oppfylle regulatoriske krav,
(c) Eiendom For Alle samler og analyserer informasjon om Kunden samt dets bruk av Tjenesten for følgende formål, men ikke begrenset til det nevnte:
   (i) løpende hvitvaskingskontroll og risikohåndtering,
   (ii) forvaltning, administrering, utvikling og forbedring av Tjenesten og Plattformen, herunder sikre Tjenestens teknisk funksjonalitet,
   (iii) markedsføring og kommunikasjon og
   (iv) oppfyllelsen av Avtalene eller forpliktelser iht. lov eller forskrift,
(d) Personopplysninger kan bli behandlet og overført til land som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven, og
(e) Eiendom For Alle kan benytte Kundens personopplysninger, slik som eksempelvis oppgitt e-postadresse, for markedsføringsformål, men likevel slik at Kunden alltid kan henvende seg til Eiendom For Alle for å motsette seg slik markedsføring.

Kunden kan til enhver tid henvende seg til Eiendom For Alle via Plattformen og be om informasjon om egne personopplysninger som Eiendom For Alle har lagret.

3.6 Avslutning av kundeforhold

3.6.1 Kundens oppsigelse av kundeforholdet
Kunden kan si opp kundeforholdet når som helst, så fremt vedkommende ikke har utestående forpliktelser overfor Eiendom For Alle eller en annen Kunde.

3.6.2 Eiendom For Alle sin oppsigelsesrett ved Kundens manglende bruk av Plattformen
Eiendom For Alle har rett til å si opp kundeforholdet med minst to (2) måneders varsel sendt til Kundens oppgitte e-post, dersom Kunden ikke har vært innlogget på Plattformen på over ett (1) år og ikke er part i noen Avtale.

3.6.3 Eiendom For Alle sin umiddelbare oppsigelsesrett
Eiendom For Alle har rett til å si opp kundeforholdet uten forvarsel og med umiddelbar virkning ved Kundens:
(a) konkurs,
(b) dødsfall,
(c) manglende oppfyllelse eller vesentlig brudd på Vilkårene eller relevant Avtale Eiendom For Alle er part i,
(d) utilbørlig bruk av dens brukerinformasjon til Plattformen,
(e) publisering av rasistiske, sexistiske, kriminelle eller andre uakseptable innhold på Plattformen,
(f) brudd på Hvitvaskingsloven eller ved utførelse av annen kriminell virksomhet, eller
(g) manglende aksept av vilkårsendringer.

3.6.4 Virkninger ved oppsigelse av kundeforholdet
Oppsigelse av kundeforhold medfører at Kunden mister sin tilgang til Plattformen. Dersom Kunden på tidspunktet for oppsigelsen er part i en Avtale med andre enn Eiendom For Alle, vil kundeforholdet først avsluttes når samtlige forpliktelser endelig er gjort opp iht. vedkommende Avtale.

Dersom Låntakers kundeforhold opphører som følge av ett av punktene i 3.6.3 skal Låntaker tilbakebetale alle beløp utestående under vedkommende Avtale umiddelbart via Eiendom For Alle sin Klientkonto i tråd med faktura eller tilsvarende betalingsinformasjon mottatt fra Eiendom For Alle. Dersom Eiendom For Alle har rett til å si opp kundeforholdet med Investor i tråd med punkt 3.6.3 skal dette ikke påvirke løpende Avtaler, men slik at Investor kan miste retten til videre deltakelse på Plattformen for nye Lån.

  1. INNGÅELSE AV AVTALER M.M.

I tillegg til å akseptere Vilkårene vil Kunder måtte akseptere og signere andre avtaler for å yte eller få lån eller avgi garanti.

4.1 Kundeavtale
Avhengig av hvilken rolle Kunden ønsker å ha må en Kundeavtale med Eiendom For Alle aksepteres via Plattformen før Kunden kan opptre som Låntaker eller Investor.

4.2 Lånetilbud og Låneavtale
Kunder som ønsker å ta opp et Lån må fylle ut Mal for Lånetilbud som er tilgjengelig på Plattformen. Når Låntaker har fylt ut dette vil Eiendom For Alle gjennomgå informasjonen og bistå med å klargjøre Lånetilbudet. Dernest må Låntaker bekrefte det ferdigstilte Lånetilbudet slik at Eiendom For Alle kan publisere dette på Plattformen og igangsette en Tegningsrunde. Lånetilbudet vil sammen med Låneavtalen og tilhørende dokumenter regulere Lånets vilkår, herunder dets løpetid, Renter, nedbetalingstid og størrelsen på Avdrag som skal betales (for de Lån som ikke er tatt opp avdragsfritt).

Idet Låntaker bekrefter at Lånetilbudet skal publiseres på Plattformen, i forbindelse med en Tegningsrunde, forplikter Låntaker seg til å ta opp Lånet og binder seg til Låneavtalen med de Investorene som Tegner seg for Låneandeler i Lånet, forutsatt at Investorene samlet har Tegnet seg for Minste Lånebeløp som fremgår av Lånetilbudet under Tegningsrunden. Investorene forplikter seg til å utbetale Lånet og binder seg dermed til Låneavtalen med Låntaker idet de Tegner seg for den respektive Låneandelen i en Tegningsrunde. Etter endt Tegningsrunde vil Eiendom For Alle fylle inn resterende informasjon (som avhenger av Tegningsrundens utfall) i de aktuelle Avtalene og sende dette til Låntaker og Investorene.

4.3 Gjeldsbrev
I forbindelse med Låntakers bekreftelse av Lånetilbudet og Låneavtalen må Låntaker avgi et Gjeldsbrev.

4.4 Erklæring om Kausjonsansvar
Dersom det skal stilles en garanti for Lånet som ønskes opptatt av Låntaker, skal Garantisten avgi en Erklæring om Kausjonsansvar i forbindelse med Låntakers bekreftelse og tiltredelse til Låneavtalen. Maler for dette vil bli tilsendt Låntaker og Garantisten i forbindelse med at Lånetilbudet utarbeides og Eiendom For Alle vil bistå Garantisten med å utforme Erklæringen om Kausjonsansvar før den signeres.

4.5 Angrerett
Kunden har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

  1. OM EIENDOM FOR ALLE

5.1 Tjenester

5.1.1 Låneformidling og administrere utbetaling av Lånet
Eiendom For Alle tilrettelegger for at Låntaker kan søke om Lån via Plattformen og vil ha Mal for Lånetilbud tilgjengelig for utfylling av Låntaker i samråd med Eiendom For Alle. Etter at Låntaker har bekreftet Lånetilbudet via Plattformen vil Eiendom For Alle publisere Lånetilbudet på Plattformen og en Tegningsrunde starter, hvor Investorer kan Tegne seg for en Låneandel. Etter endt Tegningsrunde, og dersom det Minste Lånebeløp eller hele det ønskede Lånebeløpet, alternativt Oppdatert Lånebeløp, er Tegnet av Investorene, vil Eiendom For Alle klargjøre Låneavtalen samt andre relevante Avtaler med den informasjonen som manglet ved avtaleinngåelsen og som avhenger av Tegningsrundens utfall, samt sende denne til Låntaker og Investorene.

5.1.2 Avtalemaler
I forbindelse med Eiendom For Alle sin låneformidlingstjeneste vil Kunden kunne laste ned Mal for Lånetilbud, Mal for Låneavtale, Mal for Gjeldsbrev og Mal for Aksjepantavtale dersom Lånet krever tiltredelse av slike dokumenter. Malene vil bli utfylt av Låntaker og/eller Garantisten(e) og Eiendom For Alle før partene blir bedt om å signere disse elektronisk via Plattformen eller fysisk på originaldokumentet samt besørge eventuelle bekreftelser av slik fysisk underskrift.

5.1.3 Bistand av Investorenes innbetaling av Lånet og utbetaling til Låntaker
Eiendom For Alle vil legge til rette for at Investor innbetaler sine Låneandeler i Lånet til Låntakers Bankkonto før utbetalingsdagen og følge opp at utbetaling av Lånet/Låneandelene til Låntakers Bankkonto finner sted på utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen. Eiendom For Alle er ikke ansvarlig for betalinger fra Investor som uteblir helt eller delvis.

5.1.4 Bistand i Låntakers tilbakebetaling
I forbindelse med Låntakers tilbakebetaling vil Eiendom For Alle på hver Betalingsdag inkludert Forfallsdagen følge opp og bistå i utbetaling til Investorenes Bankkonto. Eiendom For Alle er ikke ansvarlig for betalinger fra Låntaker som uteblir helt eller delvis.

5.1.5 Håndtering av forsinket betaling og mislighold
Håndtering av forsinket betaling og mislighold er regulert i Låneavtalen mellom Låntaker og Investorene, eller andre Avtaler.
I tilfeller ved forsinket betaling vil Eiendom For Alle, via Plattformen, foreta automatiske betalingspåminnelser og beregning av Renter, herunder forsinkelsesrenter og gebyrer. Frister og satser settes i henhold til Inkassoloven, Forsinkelsesrenteloven og Forskrift om forsinkelsesrenter mv..

Dersom Låntaker vesentlig misligholder sine betalingsforpliktelser iht. Låneavtalen vil kravet automatisk bli oversendt et inkassobyrå for inndriving. Inkassobyrået skal da ha rett til å sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder, men ikke begrenset til, å ta ut forliksklage, begjære utlegg, realisere sikkerheter og/eller garantier, forhandle frem forlik, slette påløpte Renter og redusere hovedstolen.

5.1.6 Begrensninger
Eiendom For Alle forbeholder seg retten til å utføre nødvendig vedlikehold av Plattformen, herunder å stenge den under slike perioder. Eiendom For Alle vil varsle Kunden om slike planlagte vedlikeholdstiltak i den grad dette er praktisk mulig.
Tjenesten tilbys «som den er» og Eiendom For Alle svarer ikke for kvaliteten, fullstendigheten eller korrektheten av noe innhold som publiseres på Plattformen.
Kunden kan ikke under noen omstendigheter, uten Eiendom For Alle sitt skriftlige samtykke, inngå avtaler om direkte, eller indirekte lån eller andre investeringer med noen av Eiendom For Alle sine kunder / investorer / långivere.

5.2 Eiendom For Alle sitt ansvar
Eiendom For Alle er aldri ansvarlig for følgende forhold:
(a) Kundens forpliktelser, herunder betalingsforpliktelser, iht. de relevante Avtalene de er part i,
(b) skade eller tap forårsaket av tredjepart eller av Kunden,
(c) indirekte skader eller tap,
(d) opplysninger som kommer fra tredjemenn, eksempelvis kredittvurderingsselskaper som Eiendom For Alle benytter seg av,
(e) tap påført Kunden som følge av at opplysninger som nevnt i bokstav (d), eller andre opplysninger Eiendom For Alle får via en tredjepart, viser seg å være mangelfulle,
(f) skade eller tap påført Kunden, eller Låntakers aksjonærer, i forbindelse med Aksjepantavtalen,
(g) skattemessige konsekvenser som bruk av Tjenesten kan medføre,
(h) konsekvenser som følge av Kundens totale utlånsaktivitet, og
(i) skade som påvirker Kunden og som beror på omstendigheter utenfor Eiendom For Alle sin kontroll, eksempelvis lover og forskrifter, myndighetstiltak, krigføring, streik, boikott, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet.

For øvrige forhold som nevnt under er Eiendom For Alle kun ansvarlig dersom Eiendom For Alle selv har utvist grov uaktsomhet eller forsettlig fremkalt:
(a) skader som oppstår i forbindelse med eller fra bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, inntektstap, tapt fortjeneste eller andre inntekter, driftsavbrudd eller tap av goodwill, og
(b) skader som følge av informasjon eller feilaktigheter i informasjonen gitt til Kunder. Eiendom For Alle sitt ansvar overfor Låntaker skal aldri overstige Lånet og Eiendom For Alle sitt ansvar overfor Investor skal aldri overstige Investors Låneandel.

5.3 Meldeplikt til Finanstilsynet
Eiendom For Alle er et låneformidlingsforetak i Norge, jf. Finansforetakslovens § 2-18, og har som følge av dette meldeplikt til Finanstilsynet.

  1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Plattformen, herunder alt av innhold på denne, eies av Eiendom For Alle eller dens lisensgivere. Eiendom For Alle sitt varemerke, produkt, firma eller produktnavn, tjenester, design, grafikk, bilder, layout, IT-løsninger, maler, dokumenter og øvrig innhold er beskyttet gjennom immaterielle og markedsrettslige lover og får ikke kopieres eller anvendes uten forutgående samtykke fra Eiendom For Alle.

Kunder får heller ikke ved sitt kundeforhold noen rettigheter til Plattformen eller dens innhold utover å dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, og skal holde Eiendom For Alle skadesløs mot krav som måtte komme vedrørende Kundens påståtte krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter.

  1. MEDDELELSER

Enhver meddelelse fra Eiendom For Alle til Kunden eller fra Kunden til Eiendom For Alle vil skje elektronisk via Plattformen. Når meddelelser skal regnes for å ha kommet fremgår av Plattformen.

  1. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Kunder får ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene uten Eiendom For Alle sitt skriftlige forhåndssamtykke, med mindre annet fremkommer eksplisitt av Avtalene. Eiendom For Alle har til enhver tid rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalene Eiendom For Alle er part i uten å måtte innhente forhåndssamtykke fra Kunden.

  1. ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Eiendom For Alle kan til enhver tid endre Vilkårene. Kunder vil i den forbindelse bli bedt om å akseptere endringene elektronisk.
Vilkårsendringer til ugunst for Kunden trer i kraft to (2) måneder etter at Eiendom For Alle har varslet Kunden om endringen via Plattformen.
Pågående transaksjoner, herunder inngitte Lånetilbud, Tegning av en Låneandel eller løpende Låneavtaler som er i kraft når de relevante vilkårsendringene trer i kraft, berøres ikke dersom vilkårsendringene er av betydning for den pågående transaksjonen eller til ugunst for Kunden.

For alle andre tilfeller vil vilkårsendringene tre i kraft umiddelbart etter at varselet om vilkårsendringene sendes ut, med mindre annet fremgår av varselet. Kunder som ikke aksepterer vilkårsendringene vil miste retten til videre kundeforhold. 
Kunder oppfordres til regelmessig å besøke Plattformen for å orientere seg om eller gjøre seg oppmerksom på vilkårsendringer.

  1. LOVVALG OG VERNETING

Konflikter som måtte oppstå under Avtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

Lukk meny